Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

TƯ PHÁP, HỘ TỊCH
 1. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

 2. Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ tư Pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. (Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15)

 3. Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

 4. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 (Luật số 60/2014/QH13)

 5. Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

 6. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

 7. Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

 8. Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

 9. Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 10. Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư phápvề việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 11. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

 12. Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 13. Thông tư số 08/2006/TT- BTP ngày 08/12/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 14. Thông tư liên tích số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

 15. Luật nuôi con nuôi 2010

 16. Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dung sổ, biểu mẫu hộ tịch

 17. Các phụ lục và biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010

 18. Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành tư pháp

 19. Các phụ lục và biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011

 20. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật nuôi con nuôi 2010

 21. Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

 22. Các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 12/2011/TT-BTP

 23. Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

 24. Các biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/05/2012

 25. Thông tư 09b/2013TT-BTP ngày 20/05/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/05/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

 26. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 09b/2013/TT-BTP

 27. Thông tư liên tịch 06/2012/TTTL-BTP-BNG ngày 19/6/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 28. Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/09/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

 29. Quyết định số 2480/QĐ-BNG ngày 18/09/2012 về việc công bố thủ tục đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tại Bộ Ngoại giao

 30. Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 31. Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 32. Thông tư số 02a/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một sô điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và giadđình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 33. Thông tư số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.

 34. Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

 35. Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn