Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP, LÝ LỊCH TƯ PHÁP
  1. Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT/BTP-BCA ngày 08/02/1999 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp.

  2. Luật tương trợ tư pháp năm 2007

  3. Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật tương trợ tư pháp

  4. Luật lý lịch tư pháp năm 2009

  5. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

  6. Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT/BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của luật tương trợ tư pháp.

  7. Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 04/09/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp

  8. Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCABTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù.

  9. Thông báo số 13 ngày 15/10/2015.

  10. Góp ý dự thảo thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và CQĐD Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài..


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn