Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > ChuyenMuc > Giới thiệu  

 CMS - Chuyên mục liên quan

 • Sơ lược về Cục Lãnh sự

  Phòng Hành chính-Kiều dân (tiền thân của Cục Lãnh sự) được hình thành ngay từ khi thành lập Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 7/1954, Bộ Ngoại giao chuyển từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, Phòng Hành chính-Kiều dân được đổi tên thành Phòng Lãnh sự trực thuộc Văn phòng Bộ.

  Cuối những năm 50, do nhu cầu thực tế phát triển của công tác lãnh sự, bên cạnh việc lập những cơ quan lãnh sự đầu tiên của Việt Nam tại nước ngoài (Ấn Độ, Mi-an-ma, In-đô-nê-xia), Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 174-TTg ngày 24/4/1957 thành lập Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao và nêu rõ “Vụ Lãnh sự có nhiệm vụ giúp Bộ lãnh đạo về mọi mặt công tác lãnh sự trong và ngoài nước”.

  Xuất phát từ thực tế công việc lãnh sự ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp, trong khi hoạt động của Vụ Lãnh sự bị hạn chế về chức năng và bộ máy của một vụ. Ngày 25/01/1994, Cục Lãnh sự được thành lập trên cơ sở Vụ Lãnh sự theo Quyết định số 50/1994/QĐ – BNG.

  Căn cứ Nghị định 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, ngày 21/01/2014, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ra Quyết định 227/QĐ-BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lãnh sự. Ngoài việc tăng cường, mở rộng các chức năng,  nhiệm vụ quy định tại Quy chế trước đây, Cục Lãnh sự được Bộ ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài, quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và quản lý 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm tư vấn và hỗ trợ lãnh sự.

  Cục Lãnh sự hiện nay gồm có Văn phòng, 08 phòng nghiệp vụ và 01 Trung tâm với biên chế chính thức là hơn 80 cán bộ.

 • <divTrung tâm Tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự (sau đây gọi là Trung tâm), tên giao dịch tiếng Anh của Trung tâm là ‘’Consular Consultancy and Assistance Center’’ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lãnh sự  được thành lập theo Quyết định số 1512/QĐ-BNG ngày 30/05/2014. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • CỤC LÃNH SỰ-BỘ NGOẠI GIAO

  Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;
  Điện thoại: +84 24 3799.3388;
  Fax: +84 24 3823.6928 / +84 24 3799.3105;
  Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

 • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Bộ Ngoại giao về đường lối chính trị đối ngoại cũng như về chuyên môn và nghiệp vụ ngoại giao, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ.

  Phòng Lãnh sự thuộc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện một số chức năng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trở vào)

 • Các tin bài khác
 • Quỹ Bảo hộ công dân
 • Các Lãnh sự quán Việt Nam
 • Các Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài
 • Các cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự
 • Ngoại vụ các Tỉnh, Thành phố
 • Trang sau »
   
  Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
  Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn