Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

QUỐC TỊCH, ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN
 1. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ Tư

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

 3. Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quôc tịch Việt Nam

 4. Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. (Phụ lục Nghị định số 97/2014/NĐ-CP)

 5. Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BCA-BNG ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

 6. Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

  Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  -
  Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-ĐXNQT.1)
  - Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người xin nhập quốc tịch theo quy định của Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008) (TP/QT-2010-ĐXNQT.2)
  - Sổ tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-SNQT)
  - Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-ĐXTLQT)
  - Sổ tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-STLQT)
  - Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-ĐXTQT.1)
  - Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ) (TP/QT-2010-ĐXTQT.2)
  - Sổ tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-STQT)
  - Tờ khai lý lịch (TP/QT-2010-TKLL)
  - Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-TKĐKGQT)
  - Giấy xác nhận đã đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-GXNĐKGQT)
  - Sổ tiếp nhận việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (TP/QT-2010-SĐKGQT)
  - Thông báo có quốc tịch nước ngoài (TP/QT-2010-TBCQTNN)
  - Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài (TP/QT-2010-STBCQTNN)
  - Phiếu tiếp nhận hồ sơ (TP/QT-2010-PTNHS)
  - Danh sách những người được đề nghị giải quyết hồ sơ (TP/QT-2010-DSĐNGQHS)
 7. Thông tư số 02/2011/tt-bng ngày 27/06/2011 hướng dẫn thủ tục về đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

 8. Quyết định 2013/QĐ-BNG ngày 18/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục đăng ký và cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

 9. Thông tư số 02/2020TT-BTP ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

 10. Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn