Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

QUỸ HỖ TRỢ, VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VÀ QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN
  1. Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tương Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài

  2. Quy chế tổ chức và hoạt động quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài (ban hành theo Quyết định số 491/2003/QĐ-BNG ngày 27/ 3/2003 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

  3. Quy chế quản lý tài chính quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 60/2003/QĐ-BTC ngày 21/ 4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

  4. Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg 25/7/2007 ngày 25/7/2007 của Thủ tương Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam ở nước ngoài

  5. Quy chế về tổ chức hoạt động quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam ở nước ngoài (ban hành theo Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

  6. Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC ngày của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam ở nước ngoài

  7. Luật phòng, chống buôn bán người 2012

  8. Nghị định 62/2012/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị buôn bán

  9. Thông tư 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn