Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Các cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Rad, Taipei, Taiwan

Điện thoại: 251 66 626

Fax: 250 41 761

Lãnh Sự: 251 66 648

Fax: 251 66 625

Email: vectaipei@mfa.gv.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn