Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

CỤC LÃNH SỰ

Chức năng nhiệm vụ

1/ Chức năng quản lý nhà nước về công tác lãnh sự và hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài

Cục Lãnh sự có nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do Cục phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng trong đó có các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; chủ trì hoặc phối hợp tham gia góp ý và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao xây dựng; kiến nghị về các biện pháp và hình thức phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì xây dựng…

2/ Chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về các mặt công tác lãnh sự

Cục Lãnh sự có nhiệm vụ kiến nghị Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của Cục; kiến nghị Bộ trưởng về các chủ trương, chính sách, chiến lược và chương trình kế hoạch, biện pháp trong tổ chức thực hiện công tác lãnh sự và hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Cục Lãnh sự là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo, chuẩn bị nội dung, kiến nghị Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước và thỏa thuận quốc tế về các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự và hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài.

3/ Chức năng bảo hộ lãnh sự

Cục Lãnh sự là cơ quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác bảo hộ lãnh sự đối với công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam xuất cảnh và cư trú ở nước ngoài; giải quyết việc tàu thuyền, ngư dân của Việt Nam bị bắt, giam giữ, xét xử, tù hoặc bị nạn ở nước ngoài.

4/ Chức năng bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ trì giúp Bộ trưởng xử lý các vấn đề nảy sinh trong khu vực biên giới trên bộ và trên biển có nhân tố nước ngoài, giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam.

5/ Chức năng quản lý nghiệp vụ lãnh sự và hỗ trợ các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Sở Ngoại vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác lãnh sự; theo dõi, đánh giá và kiến nghị Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm trong công tác lãnh sự và quản lý hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài; phối hợp đề xuất và triển khai thực hiện việc thành lập hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan lãnh sự, Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; giải quyết thủ tục bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan lãnh sự đó; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh sự cho cán bộ ngoại giao đi làm công tác lãnh sự và cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương.

6/ Chức năng quản lý hoạt động của Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của Tổ chức di cư quốc tế, Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn; kiến nghị Bộ trưởng trình Chính phủ việc chấp thuận cho phép thành lập cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả Lãnh sự danh dự.

7/ Cục Lãnh sự là cơ quan thực hiện hành chính công liên quan đến việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; cấp thị thực và cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc liên quan đến hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự; thực hiện ủy thác và tương trợ tư pháp giữa Việt nam và nước ngoài; giải quyết các công việc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch theo quy định của pháp luật.

BỘ MÁY CỦA CỤC LÃNH SỰ

Sơ đồ Cục Lãnh sự

Lãnh đạo Cục:

Q.Cục trưởng:

Ông Vũ Việt Anh

Phó Cục trưởng:

Ông Bùi Quốc Thành

Bà Trần Thị Tâm

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Tập sự Phó Cục trưởng:

Ông Đỗ Hoàng Tùng

1- Văn phòng Cục

Chức năng nhiệm vụ

 • Thực hiện chức năng hành chính, văn thư, tiếp nhận và sao gửi tất cả các văn bản, tài liệu chính thức của Cục Lãnh sự;
 • Cung cấp ấn phẩm trắng phục vụ cho công tác lãnh sự ở trong và ngoài nước;
 • Là đầu mối triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính của Cục Lãnh sự.

Thông tin liên hệ:

Phó Chánh Văn phòng: Bà Vũ Thị Việt Thảo

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: (+84 4) 3799.3388

Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

2- Phòng Di cư quốc tế

Chức năng nhiệm vụ

 • Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài;
 • Kiến nghị và xây dựng các biện pháp nhằm mục đích bảo đảm công dân Việt Nam ở nước ngoài được hưởng các quyền bình đẳng, phù hợp với luật pháp quốc tế, gồm cả điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước sở tại đều là quốc gia thành viên.
 • Phối hợp quản lý di cư hợp pháp, ngăn chặn di cư bất hợp pháp và xử lý các vấn đề nảy sinh; tham gia vào các cơ chế phòng, chống buôn bán người, buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Thủy

Điện thoại: (+84 4) 3799.3256

Email: dcqt-cls@mofa.gov.vn

3- Phòng Pháp lý lãnh sự

Chức năng nhiệm vụ

 • Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác lãnh sự;
 • Triển khai hợp tác quốc tế về lãnh sự, tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế với các nước và vùng lãnh thổ về công tác lãnh sự;
 • Phối hợp hướng dẫn và giải thích nội dung các văn bản quy phạm pháp luật hoặc điều ước quốc tế liên quan đến công tác lãnh sự;
 • Phối hợp giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến công tác lãnh sự.

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng:Ông Lê Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng:

Điện thoại: (+ 84 4) 3799.3420

Email: pl-cls@mofa.gov.vn / plls.cls@gmail.com

4- Phòng Xuất nhập cảnh

Chức năng nhiệm vụ

 • Tổ chức tiếp nhận và xử lý các công việc cấp, sửa đổi, bổ sung và hủy hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước;
 • Cấp thị thực và cấp phép nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 • Cấp phép bay cho chuyên cơ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Xử lý các công việc khác liên quan đến vấn đề xuất nhập cảnh của công dân theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Vân

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại: (+84 4) 3799.3108

Email: xnc-cls@mofa.gov.vn

 

5- Phòng Quan hệ lãnh sự

Chức năng nhiệm vụ

 • Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề lãnh sự có liên quan đến cá nhân, pháp nhân nước ngoài phát sinh tại Việt Nam, khu vực biên giới trên bộ và trên biển: người nước ngoài vi phạm pháp luật, bị nạn hoặc bị chết; các tranh chấp trong giao dịch dân sự/thương mại; vấn đề tài sản ngoại giao, tải sản của người nước ngoài tại Việt Nam, giải quyết việc đi thăm lãnh sự của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; xác minh nhân thân theo yêu cầu của các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; xử lý vấn đề về lương hưu hoặc trợ cấp của nước ngoài dành cho công dân đang cư trú ở Việt Nam.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý việc tàu, thuyền và ngư dân hoặc thuyền viên trên tàu của Việt Nam bị nạn, bị bắt, giam giữ, xét xử, tù ở nước ngoài và tàu, thuyền, ngư dân hoặc thuyền viên của nước ngoài bị bắt, giam giữ, xét xử, tù hoặc bị nạn ở Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục; phối hợp trong việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân.
 • Thực hiện ủy thác và tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Thông tin liên hệ:

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Cẩm Châu

Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thùy Dương

Điện thoại: (+84 4) 3799.3118

Email: qhls-cls@mofa.gov.vn

6- Phòng Lãnh sự ngoài nước

Chức năng nhiệm vụ

 • Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện bảo hộ lãnh sự đối với công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;
 • Phối hợp trong việc tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và hướng dẫn Cơ quan đại diện sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hộ công dân;
 • Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến xin nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc do các cơ quan đại diện chuyển về nước;
 • Phối hợp với Cơ quan đại diện và các cơ quan có thẩm quyền trong nước giải quyết các vấn đề lãnh sự cụ thể phát sinh ở nước ngoài có liên quan đến công dân và pháp nhân Việt Nam như: xác minh, nhận trở lại công dân, tìm kiếm, cất bốc hài cốt, vận chuyển thi hài/di hài, tranh chấp dân sự/thương mại, giải quyết thừa kế, …

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng:Ông Vi Hoàng Chung

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà

Điện thoại: (+84 4) 3799.3475

Email: lsnn-cls@mofa.gov.vn / lsnn.cls@gmail.com

7- Phòng Hợp pháp hóa và Chứng nhận lãnh sự

Chức năng nhiệm vụ

 • Tổ chức tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự tại Cục Lãnh sự theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện xác minh tính xác thực của giấy tờ do các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp/chứng thực và giấy tờ do các cơ quan chức năng của nước ngoài cấp;
 • Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công tác hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự.

Thông tin liên hệ:

Trưởng phòng: Ông Phạm Tiến Dũng

Phó trưởng phòng: Bà Phan Thị Minh Giang

Điện thoại: (+84 4) 3799.3416

Email: hph-cls@mofa.gov.vn

8- Phòng Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Chức năng nhiệm vụ

 • Tham mưu giúp Cục trưởng Cục Lãnh sự trong công tác nghiên cứu chủ trương, chính sách của Nhà nước;
 • Thực hiện xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, pháp nhân và công dân Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với luật pháp quốc tế, pháp luật nước sở tại và trên cơ sở pháp luật Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Tập sự Phó Cục trưởng: Ông Đỗ Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Phương

Điện thoại: (+84 4) 3799.2364

Email: bhls-cls@mofa.gov.vn

9- Quỹ Bảo Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhận Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo hộ công dân. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao về tổ chức và hoạt động. Cục Lãnh sự là cơ quan được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ủy quyền trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Chức năng nhiệm vụ

 • Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài xây dựng phương hướng và các chương trình hoạt động của Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt;
 • Dự trù kinh phí hàng năm của Quỹ;
 • Tổng kết, báo cáo việc thực hiện công tác của Quỹ;
 • Nhận tiền đặt cọc của thân nhân, tổ chức bảo lãnh cho đương sự sau đó đề nghị Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài chi tạm ứng trong các trường hợp thuộc quy định áp dụng của Quỹ;
 • Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản chi cho công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam;
 • Tổ chức hoạt động nhằm vận động xây dựng Quỹ.

Thông tin liên hệ Văn phòng Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài:

Kế toán: Bà La Thị Tuyết Minh

Điện thoại: (+84 4) 3848.9064 / (+84 4) 3799.3135

Email: quybaohocongdan@mofa.gov.vn

10- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự - tên giao dịch tiếng Anh là “Consular Consultancy and Assistance Center"

 • Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lãnh sự có chức năng hỗ trợ trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Lãnh sự; tư vấn, hỗ trợ các thủ tục lãnh sự không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục cho các tổ chức và cá nhân.

 • Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chức năng nhiệm vụ

 • Thu thập, cung cấp cho cấp có thẩm quyền thông tin liên quan đến chính sách, thủ tục, lệ phí lãnh sự của nước ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam để xem xét áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại;

 • Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ lãnh sự đi công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành và địa phương.

 • Tư vấn, hỗ trợ tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục lãnh sự tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại Việt Nam.

 • Tư vấn, hỗ trợ về pháp luật trong lĩnh vực lãnh sự cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm phục vụ công tác lãnh sự.

  Thông tin liên hệ:

  ----: ----

  ----:

  Email: tttv.cls@mofa.gov.vn

--------------------------------------------

Liên hệ với Cục Lãnh sự

Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84 4) 3799 3125

Fax: (+84 4) 3823 6928 / (+84 4) 3799 3505

Email: cls.mfa@mofa.gov.vn


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn