Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC LÃNH SỰ
  1. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 33/2009/QH12 ngày 18/6/2009

  2. Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở ngoại vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  3. Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao thay thế Nghị định Nghị định số 58/2013/NĐ-CP

  4. Quyết định số 2678/QĐ-BNG ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lãnh sự

  5. Quyết định số 2287/2013/QĐ-BNG ngày 22/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy định phân công thực hiện chức năng lãnh sự giữa Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự quán tại cùng một địa bàn

  6. Quyết định số 02/QĐ-LS ngày 10/5/2018 của Cục trưởng Cục Lãnh sự về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị chức năng thuộc Cục Lãnh sự

  7. Quyết định số 1512/QĐ-BNG ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự thuộc Cục Lãnh sự

  8. Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/01/2020 về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 23/03/2020).

  9. Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (có hiệu lự từ ngày 01/04/2020).


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn