Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > OneGatePages > HoSo  

OneGatePages

  
View: 
HoSo_ChonLoai_BNG.aspx
HoSo_ChonLoai_BNGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 9:58 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_ChonLoai_BNG_2.aspx
HoSo_ChonLoai_BNG_2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 9:52 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_Edit.aspx
HoSo_EditUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 9:59 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_HoanThanh.aspx
HoSo_HoanThanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 9:59 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_HuongDanKhai_BNG.aspx
HoSo_HuongDanKhai_BNGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 10:00 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_InLaiToKhai_BNG.aspx
HoSo_InLaiToKhai_BNGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 10:00 SAIBM-HCONL\Administrator
HoSo_TraCuu_BNG.aspx
HoSo_TraCuu_BNGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 10:00 SAIBM-HCONL\Administrator
ToKhai_Edit.aspx
ToKhai_EditUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2012 10:01 SAIBM-HCONL\Administrator
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn